Framtidens Hälso- och sjukvård

Vården i Stockholms län står inför stora utmaningar. Behovet av vård ökar då befolkningen blir allt äldre och en stor inflyttning sker. Hur ska stockholmarna få en god och jämlik vård även i fortsättningen? Det är utmaningen som Framtidens hälso- och sjukvård tar sig an. 

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholm är den största satsningen på hälso- och sjukvård någonsin. Den omfattar alla delar av sjukvården.

Syftet med Framtidsplanen är att det ska bli lättare att få rätt vård på rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta ska uppnås genom nätverk där samarbetet ska göras runt patienten och där husläkare, e-hälsa, informatik och närsjukvård spelar en viktig roll.  

I utvecklingsarbetet står patientens behov i centrum och omhändertas på ett sådant sätt att det skapar mest värde för hen. 

Nya vårdformer vid sidan om primärvården ska etableras utanför akutsjukhusen som sömlöst ska hänga samman i nätverk med akutsjukhusen som då får en mer renodlad roll. Det innebär också att varje medarbetares kompetens kan komma till sin rätt på bästa sätt.

Stockholms läns sjukvårdsområdes roll i Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Vi har fått uppdrag av regionfullmäktige att vara med och ta fram idéer och vårdformer som en av de goda mottagarna av specialistvård. 

Samverkan med andra vårdgivare och kommuner är förstås viktig och ingår i vårt utvecklingsarbete. Målet är att vi ska skapa erbjudanden som utgår från varje individs behov och utifrån bästa tillgängliga kunskaper inom området.