Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) består av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Stockholm centrum för hälsoekonomi och Metodrådet (HTA) Stockholm - Gotland.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)

Vi erbjuder expertstöd och utbildning kring prevention av självmord för vården, psykiatrins vårdgrannar och beslutsfattare inom Region Stockholm. 

Vi arbetar även med analys och uppföljning av epidemiologiska data samt utveckling av metoder för att förebygga självmord. Dessutom samarbetar vi med Världshälsoorganisationen WHO när det gäller forskning om suicid, utveckling av metoder och stöd till implementering. Vi är ett av tre sådana centrum i världen och det enda i Europa. 

Stockholm centrum för hälsoekonomi

Vi fokuserar på hur resurser används inom samhället och hälso- och sjukvården. Syftet är att bidra till ett effektivt och jämlikt vårdutnyttjande samt förbättrad hälsa. Analyserna baseras på hälsoekonomisk teori och metod med avsikten att göra denna kunskap lättillgänglig för politiker, administratörer, sjukvården och allmänheten.

Vi bevakar hälsoekonomiska frågor och följer upp flera reformer inom hälso- och sjukvården. I denna del analyserar vi konsekvenser av finansiering och organisation. Vi tittar också på utvecklingen av kostnader, produktivitet, tillgänglighet samt hälsorelaterad livskvalitet.

Metodrådet (HTA) Stockholm – Gotland

Metodrådet Stockholm-Gotland är en regional funktion med uppdrag att utvärdera nya men också implementerade metoder och processer inom vården genom systematisk utvärdering av tillgänglig vetenskaplig litteratur – Health Technology Assessment, HTA. Metodrådet startades 2009 efter beslut i dåvarande Landstingsstyrelsen (LS 0812-1179). Under 2022 flyttar Metodrådet till Centrum för Hälsoekonomi, Informatik och Sjukvårdsforskning (CHIS) och arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Metodrådet tar emot frågor från alla som är verksamma i vården i Region Stockholm och Region Gotland. Metodrådet genomför en systematisk, vetenskaplig utvärdering tillsammans med sakkunniga enligt HTA-metodik från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. En HTA-analys belyser nytta, risker, hälsoekonomi och etiska aspekter av utvärderade metoder och ger därigenom stöd för prioritering och beslutsfattande om vårdens utformning.

Gergö Hadlaczky

chef NASP

Clas Rehnberg

chef Hälsoekonomi