Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) består av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE) och HTA Region Stockholm.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)

Vi erbjuder expertstöd och utbildning kring prevention av självmord för vården, psykiatrins vårdgrannar och beslutsfattare inom Region Stockholm. 

Vi arbetar även med analys och uppföljning av epidemiologiska data samt utveckling av metoder för att förebygga självmord. Dessutom samarbetar vi med Världshälsoorganisationen WHO när det gäller forskning om suicid, utveckling av metoder och stöd till implementering. Vi är ett av tre sådana centrum i världen och det enda i Europa. 

Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE)

Vi fokuserar på hur resurser används inom samhället och hälso- och sjukvården. Syftet är att bidra till ett effektivt och jämlikt vårdutnyttjande samt förbättrad hälsa. Analyserna baseras på hälsoekonomisk teori och metod med avsikten att göra denna kunskap lättillgänglig för politiker, administratörer, sjukvården och allmänheten.

Vi bevakar hälsoekonomiska frågor och följer upp flera reformer inom hälso- och sjukvården. I denna del analyserar vi konsekvenser av finansiering och organisation. Vi tittar också på utvecklingen av kostnader, produktivitet, tillgänglighet samt hälsorelaterad livskvalitet.

HTA Region Stockholm

HTA Region Stockholm är ett centrum för utvärdering av det vetenskapliga underlaget för nya eller ifrågasatta metoder och processer inom vården. På engelska kallas det Health Technology Assessment (HTA). En HTA-analys belyser nytta, risker, hälsoekonomi och etiska aspekter av utvärderade metoder och ger därigenom stöd för prioritering och beslutsfattande om vårdens utformning. HTA Region Stockholm arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.