FVM-Dialoger

FVM-Dialoger

FVM-Dialoger är ett kompetensutvecklingsprojekt inom eHälsa som pågår 2020-2022 och delfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Syftet är att förbereda och skapa delaktighet i mottagandet av det nya journalsystemet som upphandlas i Region Stockholm och Region Gotland inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

Nätverksmodell med dialogseminarier
Projektet bygger på en nätverksmodell för lärande där kompetensutvecklingen sker genom medarbetarledda dialogseminarier på arbetsplatsen. Dialogseminarierna sker i små tvärprofessionella grupper och ger tid för diskussion och reflektion kring nya arbetssätt och digitala verktyg och hur dessa ska implementeras i det dagliga arbetet. Innehållet i seminarierna kommer främst att vara kopplat till det nya journalsystemet men även gälla annan digitalisering i vården. Innehållet är flexibelt och finns att hämta från ett gemensamt bibliotek av färdiga seminariemoduler med varierat innehåll. Seminariemoduler kommer att publiceras på den här webbplatsen vartefter dessa är klara att börja användas.

Målsättning: 16 000 medarbetare och chefer ska delta i dialogseminarier
Ett nätverk om totalt 500 dialogseminarieledare byggs nu upp inom de deltagande organisationerna i Region Stockholm och Region Gotland. Målsättningen är att minst 16 000 medarbetare och chefer ska delta i ett dialogseminarium per termin, totalt 4 stycken, från och med hösten 2020. Projektet samverkar även med patientorganisationer och fackliga organisationer.

Mätning av medarbetarnas eHälsakompetens 
Som en del i att följa och utvärdera projektet kommer en Baslinjemätning av medarbetarnas eHälsakompetens att genomföras under april 2020. Mätningen följs sedan upp i slutet av projektet. Enkäten vänder sig till alla anställda i Region Stockholm och Region Gotland.

Denna webbplats är under uppbyggnad och kommer att uppdateras löpande med information om projektet FVM-Dialoger. Information om eHälsalyftet kommer att finnas kvar under en egen flik på denna webbplats.

Europeiska socialfonden (ESF)